Politické dejiny Impéria

Z Herbert's dune

Vlády, pokiaľ trvajú dlho, majú vždy stále silnejší sklon smerovať k aristokratickým formám. Nie je známa žiadna vláda v histórií, ktorá by sa tomu vyhla. A ako sa vyvíja aristokracia, majú vlády tendenciu stále viac a viac jednať výlučne v záujme vládnucej triedy - či už je tou triedou dedičný kráľovský rod, oligarchovia finančných ríš alebo pevne usadená byrokracia.

Politika ako opakujúci sa faktor, Benegesseritský manuál (DD)


Politická štruktúra civilizácie Impéria bola trojhrotová -> Imperátor + Landsraad + Kozmická Gilda. Tento typ sa všeobecne považuje za najmenej stabilný, napriek tomu pretrval viac ako 10 000 rokov. Situáciu zhoršovala feudálna podnikateľská kultúra, ktorá sa k vede obracala chrbtom. Na regionálnej úrovni rozhodoval Sysselraad.
Vojenskú rovnováhu vytvárali ozbrojené sily veľkorodov na jednej, sardaukari a odvedenci na ich posilnenie na druhej strane.


Organizačná štruktúra je kľúčová pre úspech akéhokoľvek hnutia. Je ale tiež prvým terčom útoku.

Cammar Pilru, Iksanský veľvyslanec v exile - Pojednanie o páde nespravodlivej vlády (PkD:H)


Postavenie Imperátora v mocenskej štruktúre záviselo viac menej na sile jeho osobnej pozície. (Tak napríklad Elrood IX. stanovil prísne opatrenia proti ilegálnym zásobám melanže - previnilcovi hrozila obrovská pokuta, strata miesta v správnej rade CHOAM a podobne.) Mal právo udeľovať (s požehnaním CHOAM) Arrakis ako pololéno svojim obľúbencom. Mal vlastný hárem s množstvom konkubín, ktorých sa nesmel dotknúť nik iný a ktoré nemohli na rozdiel od oficiálnych manželiek splodiť právoplatného dediča. Ich výber musel byť schválený Gildou a Bene Gesseritom. Imperátor musel mať mužského dediča, inak by sa rod Corrino musel vzdať vlády a prenechať ju inému.


Imperátor mal aj vlastných ministrov.

Existovali zákony obmedzujúce cestovanie mimo planéty - planetárne nevoľníctvo.


Dráma začína od začiatku.

Imperátor Paul Muad´Dib pri svojom nástupe na trón Zlatého leva (SD)


Všetko sa zmenilo v roku 10 193 po nástupe Paula Muad´Diba Atreida na trón. Ovládol totiž v tom čase jediný zdroj melanže -> planétu Arrakis. Stal sa tak v podstate absolútnym vládcom Impéria. Zmenil dokonca aj oficiálnu korunu Imperátora -> vkomponoval do nej emblém ryby a päste. Vďaka následnému, dvanásť rokov trvajúcemu náboženského džihádu zmenilo Impérium zriadenie na religiózny kolonializmus. Muad´Dib založil Radu, ktorej členom boli Irulán, Chani, Stilgar, Korba a Alia - akýsi poradný zbor, ktorý kolektívne rozhodoval o všetkých záležitostiach Impéria.


Najnebezpečnejšou hrou vo vesmíre je vládnuť na základe predzvestnej schopnosti. My samých seba nepovažujeme za dosť múdrych alebo dosť statočných, aby sme na tomto základe vládli. Opatrenia, ktoré sú tu vypísané pre úpravu menej významných situácií, sú krajnou medzou, ku ktorej sa odvažujeme zájsť v otázkach vládnutia. Pre naše účely si vypožičiame benegesseritskú definíciu: rôzne planéty považujeme za genetické zásobárne, zdroje vzdelania a účelov, zdroje možného. Našim cieľom nie je vládnuť, ale čerpať z týchto genetických zásobární, učiť sa a oslobodiť sa od všetkých obmedzení, ktoré prináša závislosť a vláda.

"Orgie ako štátnický nástroj" - 3. kapitola Manuálu pre navigátorov Kozmickej gildy (SD)


Navonok bol súčasťou vlády aj Landsraad ako zákonodarný orgán, jeho skutočná moc však bola mizivá. Impériu vládla výkonná byrokracia a náboženské tresty. Podľa štatistík sa Paul Muad´Dib stal jedným z najmasovejších vrahov v histórií ľudstva: zabil 61 miliárd ľudí, sterilizoval 90 planét a úplne demoralizoval 500 ďalších, zmietol stúpencov 40 náboženstiev.
Doterajšie vládne funkcie nahradil Kvizaratom. Nemal žiadnu stálu štátnu správu, žiadnu sieť vzájomne prepojených veľvyslanectiev. Mal biskupstvá ako ostrovy moci.


Veľká populácia držaná na uzde malou, ale mocnou silou, to je v našom vesmíre bežná situácia. A poznáme aj podmienky, za ktorých sa táto populácia môže obrátiť proti svojim vládcom:
1. Keď nájdu vodcu. To je najprchavejšia hrozba mocným; musia si zachovať kontrolu nad vodcami.

2. Keď populácia rozpozná svoje putá. Udržujte obyvateľov slepých a nepochybujúcich.

3. Keď populácia vidí možnosť uniknúť z pút. Nikdy nesmú veriť, že je taký únik možný!

Ľudí je treba naučiť, že odpor je vždy potrestaný a pomoc vládcovi vždy odmenená. Imperiálne sily musia byť náhodne premiestňované. Totožnosť najdôležitejších pomocníkov imperiálnej moci musí byť utajená. Každá akcia, ktorú predíde možnému odporu, musí byť presne načasovaná, aby opozíciu vyviedla z rovnováhy.

Bene Gesserit (DD)


V kvizarate postupne prevládol typ tzv. náboženského úradníka. Tento nový príslušník bol obvykle konvertita. Málokedy nahradil fremenov na kľúčových pozíciách, ale vznikali stále nové medzery a posty, ktoré bolo treba zaplniť. Užíval melanž jednak preto, aby ukázal, že si to môže dovoliť, jednak pre jej geriatricky prospešné vlastnosti. Nebol príliš závislý na vládcoch: Imperátorovi, Gilde, Bene Gesserite, Landsraade, rode či kvizarate. Jeho bohmi boli Rutina a Záznamy. Slúžili mu mentati a zložité archívne systémy. Prvým slovom jeho katechizmu bola účelnosť, aj keď samozrejme vedel účelne vykladať o zásadách Služobníckeho džihádu. Z každého jeho činu ale bolo zrejmé, že dával prednosť strojom pred ľuďmi, štatistike pred jednotlivcami, odťažitému všeobecnému pohľadu pred dôverným osobným kontaktom, ktorý vyžadoval predstavivosť a iniciatívu.

Po odchode Muad´Diba do púšte sa okolo roku 10 207 stala regentkou Impéria jeho sestra Alia. Vedome bagatelizovala hrozbu, ktorá sa blížila s pokračujúcou ekologickou transformáciou Arrakis - rozpad životného cyklu piesočných červov a zánik korenia. Hrozba sa totiž dotýkala aj samotnej existencie fremenov ako špecialistov na prežitie a národa. A tak bola ohrozená samotná podstata moci, ktorú v tom čase v Impériu predstavovali. To jej a Spoločenstvu verných vyhovovalo. Za všetkým stál starý barón Vladimír Harkonnen, ktorý sa ako jeden z Minulých životov zmocnil Aliinej osobnosti (Zvrátenosť) a prostredníctvom nej chcel dokončiť zničenie rodu Atreidov.
Základ moci v tom čase tvorila rovnováha medzi Landsraadom, CHOAM a fremenskými zbraňami, zatiaľčo Kozmická gilda a Bene Gesserit jednali ticho v tieni. Zakázané prenikanie technického pokroku, ktorý prišiel z najvzdialenejších okrajov ľudskej civilizácie, ukusovalo z centrálnej moci. Tovar vyrábaný v továrňach na Ikse a Tleilaxe nedokázal tento tlak zmierniť. A v zálohe číhal Farad´n Corrino, dedič nárokov Shaddama IV. Moc však naďalej držal v rukách ten, kto mal monopol na melanž -> rod Atreidov.

Napriek týmto zmenám neustále platili isté zákonitosti fungovania Impéria:

  • Všetky planéty boli zraniteľné voči útoku z vesmíru. Dôsledok: všetky veľkorody umiestnili svoje prostriedky odplaty mimo planéty. Útok na planétu teda stále znamenal isté zničenie útočníka.
  • Silové štíty poskytovali úplnú ochranu proti projektilom a výbušninám neatómového typu. To bol hlavný dôvod, prečo sa do ľudských vojen vrátil boj muža proti mužovi. Aj preto stále vládli fremeni.
  • Planetárny feudalizmus pretrvával. Aj keď bol v neustálom nebezpečenstve od početnej technickej triedy, následky Služobníckeho džihádu stále tlmili ich technologické výstrelky. Technické bašty (Tleilax, Iks a niektorí ďalší) boli príliš slabé, aby odolali prípadnému sústredenému útoku Impéria. Mechanizovaná vojna preto stále nepripadala do úvahy. A feudalizmus bol stále najlepšou spoločenskou formou pre expanziu na nové planéty.

Neutíchajúca vojnová sila fremenského džihádu všade zanechala svoje stopy. Kamkoľvek vkročil "ekumenizmus meča", zaujali ľudia postoj podrobeného národa: obranný, tajnostkársky, vyhýbavý. Všetky prejavy moci - a to predovšetkým znamenalo náboženskej moci - boli prijímané s odporom. Pútnici už obvykle mali iné motívy ako náboženskú horlivosť. Väčšinou to bola šikovná poistka pre budúcnosť. Pútnik získal novú vážnosť, nové spoločenské postavenie. To mu umožňovalo robiť nespochybniteľné výnosné ekonomické rozhodnutia.

Vzniklo akési tiché obchodno-politické spojenectvo CHOAM a Landsraadu s cieľom oslabiť najskôr vplyv rodu Atreidov na obchod. Objavila sa snaha presadiť názor o nemožnosti vetovania zákonov o obchode Regentskou radou. Došlo k rozsiahlym politickým i finančným presunom a zmene mocenskej štruktúry v zmysle posilnenia mnohých malorodov, s tendenciou dostať sa k statusu veľkorodu -> následkom boli nové politické spojenectvá.

Situácia sa komplikovala i na Arrakis, kde okolo roku 10 216 otvorene prepukla nespokojnosť s vládou Sv. Alie občianskou vojnou medzi fremenmi. Prímerie zavládlo až potom, čo súhlasila s podstúpením Súdu Posadnutosti. V tom istom čase prebiehal pokus princeznej Wensicie dostať na trón svojho syna Farad´na Corrina: pokúsila sa zavraždiť dvojičky Paula Muad´Diba Atreida (uvoľnila by sa tak cesta na trón) a pomocou gholu Duncana Idaha ovládnuť Aliu Atreidovú. Svoje plány mal však i Bene Tleilax, ktorý chcel využiť gholu na vlastné účely.

Nečakane sa však dostal do hry nový faktor, s ktorým nik nepočítal - Leto II. Atreides - Božský Imperátor, ktorý podstúpil premenu a stal sa napol človekom, napol červom, schopný žiť tisícky rokov. Mal vo svojej pamäti spomienky a životy všetkých svojich predkov, z ktorých mohol neobmedzene čerpať. Nastala doba faraónskeho Impéria...


Neustávajúca sociálna pomoc vytvára svoje vlastné podmienky, ktoré si boli vo všetkých epochách podobné. Ľudia sa dostanú do stáleho stavu ostražitosti proti možným útokom. Vidíme absolútnu vládu autokrata. Všetky nové veci sa stávajú nebezpečnými - nové planéty, nové ekonomické oblasti, ktoré sa dajú skúmať, nové myšlienky alebo nové vynálezy, návštevníci - všetko podozrivé. Feudalizmus sa pevne chopí vlády, občas maskovaný ako politbyro alebo iná podobná štruktúra, ale stále prítomný. Moc sa predáva po dedičných líniách. Dominuje krv mocných. Vyslanci nebies či im podobní si rozdeľujú bohatstvo. A vedia, že buď musia ovládať dedičstvo, alebo nechať svoju moc pomaly rozplynúť. Už chápete Letov mier?

Božský imperátor Leto II.: Ukradnuté denníky (BID)


Nastali tísícky rokov vynúteného mieru (cca 3500). Piesočné červy vyhynuli a okrem menších zásob Gildy, Bene Gesseritu a zbytkov veľkorodov, takmer všetku existujúcu melanž vlastnil Leto II. Prideľoval ju za odmenu, odopieral za trest a držal tak celé Impérium v absolútnom područí.
Úroky boli zakázané, platilo sa v hotovosti. Existovala jediná mena s vyrazeným portrétom Leta II. Cena korenia stúpla do neskutočných výšok.
Umelé genetické manipulácie s ľuďmi boli zakázané, Leto však tvorbu gholov Duncana Idaha mlčky Tleilaxanom toleroval. Zakázaný bol i výcvik mentatov, Veľká konvencia však stále platila.

O tomto období sa bližšie zmieňuje dokument Bene Gesseritu, známy ako WELBECKÁ SKRÁTENÁ SPRÁVA.


"Ovládaj peniaze a súdy. Chamraď nech si vezme to ostatné."

Jacob Broom (BID)


Iks, Bene Tleilax i Bene Gesserit Leto musel tolerovať pravdepodobne preto, pretože operovali v oblasti kreativity (či už mentálnej, biologickej alebo technickej - ktorú do značnej miery postavil Služobnícky džihád mimo zákon), ktorá zrejme dávala ľudstvu niečo, čo nesmelo stratiť.
Držal ich všetkých rôznymi spôsobmi v šachu a oni to vedeli. Napriek tomu zrejme cítili, že Leto ich z nejakého dôvodu nikdy úplne nezničí (Bene Tleilax a jeho gholovia Duncana Idaha, Iks a jeho technické hračky pre Božského imperátora, Bene Gesserit a jeho lojalita) a preto neprestávali všemožne konšpirovať (Bene Tleilax - opakované pokusy o jeho zavraždenie, Iks a Gilda - prístroj na zbavenie navigátorov závislosti od melanže pri hľadaní bezpečných ciest vesmírom; projekt Hwi Nori, Bene Gesserit - vyčkávacia taktika a postoj: "Povedzte nám, čím vás ohrozujeme, aby sme od toho mohli upustiť. Povedzte nám, aký je váš veľký plán, aby sme mohli pomôcť.")


"Keď som sa rozhodol viesť ľudstvo po svojej Zlatej ceste, sľúbil som mu lekciu, ktorú si zapamätá až do morku kostí. Poznám veľkú zákonitosť, ktorú ľudia slovami popierajú, hoci ich činy ju potvrdzujú. Hovoria, že túžia po bezpečnosti a pokoji, po tom stave, ktorý nazývajú mierom. Ale už keď hovoria, vytvárajú semená zmätku a násilia. Keď nájdu svoje kľudné bezpečie, sú v ňom nesvoji. Ako ich nudí! Len sa teraz na nich pozrite. Pozrite sa na to, čo robia vo chvíli, keď zaznamenávam tieto slová. Pche! Dal som im dlhé veky vynúteného pokoja, ktorý sa vlečie ďalej a ďalej napriek všetkým ich pokusom uniknúť do chaosu. Verte mi, spomienka na Letov mier s nimi zostane naveky. Svoje pokojné bezpečie si budú hľadať iba s krajnou obozretnosťou a dobrou prípravou."

Leto II. Atreides: Ukradnuté denníky (BID)


Leto urobil z Impéria jedno obrovské nudné miesto, ktoré pokrývalo všetky základné potreby človeka. Cestovanie bolo veľmi obmedzené. Stupňoval v ľuďoch túžbu po ďalekých cestách, ktorú si so slobodou spojili. (Po jeho smrti sa cestovanie stalo synonymom pre slobodu.) Mestá sa podobali skôr na veľké dediny, všetko bolo unifikované. Všade vládol pokoj a mier... Zbavil ľudí väčšiny kríz, aby obmedzil ich tvorivosť.

Po jeho smrti došlo k obrovskej kríze, označovanej ako Hladomor a Rozptyl:
Obyvatelia Impéria, ktorí žili viac ako tritisíc rokov v absolutisticky ovládanej ríši, neboli po rozpade tejto moci schopní zorganizovať ďalší život, výrobu a podobne tak, aby vtedajšie planéty uživili všetku svoju populáciu. Nedostatok korenia, strata absolútnej kontroly, uvoľnenie tisícročných obmedzení... Následkom bolo násilie, nenávisť, hladomory. Značné množstvo ľudí zahynulo. Došlo k novému prirodzenému výberu - prudkému vzostupu pôrodnosti spojenému s poklesom zdrojov potravy. Gilda bola bez korenia bezmocná... Ľudia dostali tvrdú lekciu a museli sa naučiť prežiť.
Následkom bol Rozptyl... migrácia ľudí do hlbokého vesmíru a k neznámym planétam, ku ktorej došlo v časoch Hladomoru, kedy planéty starého Impéria neboli schopné uživiť svojich obyvateľov. S novými priestormi a možnosťami došlo počas Rozptylu tiež k nevídanej populačnej explózií. Tak sa naplnila Letova Zlatá cesta: zabezpečila prežitie a rôznorodosť ľudstva...

Základ Atreidského impéria zdedila tzv. Rada Rybích hovorkýň.


"Kamaráti z bojov, ktoré dlhé roky zmyli;
oni sú tie rany, čo sme v boji utŕžili,

bolestivé miesta, na ktorých spolu sme sa bili,

boje nehľadané, po ktorých sme netúžili.

Čo sme utratili, čo sme krvou vykúpili?"

Piesne Rozptylu (KD)


Cca 1500 rokov po smrti Leta II. sa začínajú ľudia z Rozptylu vracať do oblasti pôvodného Impéria. Pri porovnaní tisícročí pred a po Letovi II., klesol v tých po ňom počet konfliktov na 2% tých, ktoré boli pred ním. Ale vo vzduchu už visel naozajstný Veľký výbuch...

Veľa sa zmenilo. Gilda už nepotrebovala korenie, navigovať vesmírom sa dalo aj pomocou iksanských prístrojov. Stratila monopol na hviezdne cesty, každé silnejšie spoločenstvo teraz malo vlastné kozmické lode. Navyše to boli nekoráby, nevystopovateľné a predzvestným zmyslom neviditeľné. V Rozptyle vzniklo mnoho nových organizácií a síl, mocné obchodné korporácie, ktoré hodlali prevziať trhy Iksu. Melanž už nebola len unikátom Arrakis, ale vyrábali ju aj Tleilaxania vo svojich regeneračných nádržiach.

Blížil sa čas, kedy sa Bene Tleilax hodlal zmocniť Impéria v mene Veľkej viery. Ctené matre z Rozptylu chceli zničiť Sesterstvo, rovnako ovládnuť Impérium a získať schopnosť odhaliť nekoráby. Iks a Gilda chceli nové trhy z Rozptylu. Bene Gesserit chcel dokončiť svoj projekt ghola a definitívne tak zbaviť ľudstvo vplyvu Božského imperátora...

Hra bola rozohraná tak, že Bene Gesserit sa musel stiahnuť na domovskú planétu. Podarilo sa mu však zničiť Arrakis a získať piesočného červa, ktorý im pomohol začať nový kolobeh melanže. Dosiahli tak svoj cieľ: zbaviť ľudstvo vplyvu Božského imperátora...
Gilda a Iks s konkurenciou z Rozptylu skôr prehrávali. Bene Tleilax sa obojstranne výhodne spojil s Bene Gesseritom. Ctené matre zatiaľ neuspeli...


V Impériu celkovo vládla nechuť a odpor voči genetickým manipuláciám a rozsiahle tabu týkajúce sa umelých spôsobov oplodnenia. Jediní, ktorí nemali v tomto smere žiadne škrupule, boli Tleilaxania. Tento odpor sa 1500 rokov po smrti Leta II. Atreida evidentne zmenšil - do genetických manipulácií sa pustili okrem Tleilaxanov i Bene Gesserit a pravdepodobne i ľudia z Rozptylu.


Akého druhu vlastne bola hrozba Ctených matre?

Ako učilo Sesterstvo, najväčší problém ľudského vesmíru spočíval v tom, ako bolo zvládnuté "plodenie". Termín sa mohol zúžiť len na "sexualitu", ale Bene Gesserit dával prednosť tomuto základnejšiemu pojmu. Malo mnoho vlastností a odvodenín a obsahovalo zjavne neobmedzenú energiu. Cit známy ako "láska" bol len jedným drobným zlomkom. Pomocou obrovskej energie plodenia sa dalo ľudstvom manipulovať a dotlačiť ho prakticky kamkoľvek. Ľudia sa tak dali vyprovokovať k činom, ktoré by nikdy nepovažovali za možné. Sesterstvo vedelo, že takáto energia musí mať nejaký ventil. Ak by sa uzavrela, stala by sa krajne nebezpečnou. Ak sa presmeruje, zmetie všetko, čo jej stojí v ceste. To je najväčšie tajomstvo každého náboženstva. A Ctené matre s ňou narábali nanajvýš ľahkovážne...