Kvizarat

Z Herbert's dune

Kvizarat alebo misionári Svätých príkazov alebo Spoločenstvo verných je pôvodne fremenská náboženská skupina, ktorá vznikla ako uctievači Paula Muad´Diba, Mahdího.
Moc kvizaratu prudko narástla po jeho nástupe na imperiálny trón a po následných dvanástich rokoch náboženského džihádu, ktorý zachvátil prakticky celé impérium. Jeho kňazi a misionári (kvizara tafwídovia) sa stali vykladačmi a vykonávačmi Muad´Dibovej vôle, každý jeho rozmar bol pre nich neporušiteľným rozkazom. Mali niektoré zhodné rysy s pradávnou inkvizíciou -> špicľovali, zatýkali a popravovali ľudí s odlišným názorom.
Kvizarat nahradil dovtedajšie funkcie vlády.


"To nie je iba náboženstvo! Náboženské vlády sú niečo iné. Muad´Dib napchal svoj kvizarat úplne všade, nahradil ním doterajšie funkcie vlády. Ale nemá žiadnu stálu štátnu správu, žiadnu sieť vzájomne prepojených vyslanectiev. Má biskupstvá ako ostrovy moci. Uprostred každého ostrova stojí človek. Ľudia sa naučia, ako získať a udržať si osobnú moc. Ľudia sú žiarliví. A toto telo má dve hlavy."

Scytale (SD)


Znaky

Nosili oranžové rúcha a mali oholené hlavy prikryté turbanmi. Uniformy Muad´Dibových putujúcich kňazov boli čierne plášte s kapucňou, na chrbte so zeleným sokolom s roztiahnutými krídlami.


Kvizarat a Muad´Dib

Kvizarat sa cítil byť tak silným, že si zaobstaral Spaľovač kameňa (údajne na obranu) napriek tomu, že podľa zákona mohli vlastniť atómové zbrane iba veľkorody. S cieľom urobiť s Muad´Diba mučeníka ho i použili.

Úmysel sa však nepodaril, hlavný zradca Korba a jeho spoločníci boli uväznení a popravení. Sila a vplyv kvizaratu boli výrazne otrasené.


Kvizarat po Muad´Dibovi

O deväť rokov neskôr sa na scéne objavuje ďalší kult uctievačov Muad´Diba - Zlatý elixír života. Jednalo sa zrejme o "reformovaný" kvizarat, ktorý prevzal kompletne jeho funkciu.

Neskôr zrejme došlo k ďalšiemu vnútornému kastovaniu (zrejme po odchode Muad´Diba do púšte) s oddelením príslušníkov vyššej cirkevnej hierarchie, ktorí sa označovali ako Spoločenstvo verných. (Táto skupina pravdepodobne asimilovala celý pôvodný kvizarat - Historik) Chodili oblečení v zelenom, s tesnou kutňou. Nemožno vylúčiť blízku príbuznosť s Kultom Mahdího ducha, ktorého príslušníci nosili rovnako zelené šaty. Táto skupina predstavovala v čase regentstva Alie Atreidovej (ktorá sa výrazne podieľala na jej vzniku) najmocnejšiu vládnucu silu Impéria. Jej hlavou bol pravdepodobne Synod viery - "tí, ktorí udržujú jasnú spomienku na meno a činy svätého Muad´Diba"; kňažstvo Muad´Dibovho náboženstva. Zahrňovalo všetkých kňazov ústrednej správy, či už náboženskej (Spoločenstvo verných), štátnej alebo vojenskej (auqáf).


"Mnohé sily sa snažili zmocniť sa Atreidových dvojčiat, a keď bola oznámená Letova smrť, tieto sprisahania a protisprisahania ešte zosilnili. Všimnite si jednotlivé motívy: Sesterstvo sa bálo Alie, dospelej Zvrátenosti, ale napriek tomu stále chcelo tie genetické charakteristiky, ktoré v sebe niesli Atreidi. Cirkevná hierarchia auqáfu a hádže videla len moc, ktorú by jej prinieslo ovládnutie Muad´Dibových dedičov. CHOAM chcela získať prístup k bohatstvu Duny. Farad´n a jeho sardaukari chceli vrátiť rod Corrino na výslnie slávy. Kozmická gilda sa obávala rovnice Arrakis = melanž; bez korenia nemohli navigovať. Jessica si priala napraviť, čo spôsobila jej neposlušnosť k Bene Gesseritu. Nikoho nenapadlo spýtať sa dvojčiat, aké sú ich vlastné plány, dokiaľ nebolo príliš neskoro."

Kniha Kreos (DD)


Organizácia

Hlavou cirkvi bola Vládnúca rada cirkvi. Vojenská zložka sa nazývala auqáf. (Ústredné ministerstvo pre informácie, aquáf a hádž - jeho hlavou bol Kausar.)

Ich hlavné centrum bolo samozrejme na Arrakis, v budove Úradu kvizaratu v Arrakéne.

Postupne medzi nimi prevládol typ tzv. náboženského úradníka. Tento nový príslušník kvizaratu bol obvykle konvertita. Málokedy nahradil fremenov na kľúčových pozíciách, ale vznikali stále nové medzery a posty, ktoré bolo treba zaplniť. Užíval melanž jednak preto, aby ukázal, že si to môže dovoliť, jednak pre jej geriatricky prospešné vlastnosti. Nebol príliš závislý na vládcoch - imperátorovi, Gilde, Bene Gesserite, Landsraade, rode či kvizarate. Jeho bohmi boli Rutina a Záznamy. Slúžili mu mentati a zložité archívne systémy. Prvým slovom jeho katechizmu bola účelnosť, aj keď samozrejme vedel účelne vykladať o zásadách Služobníckeho džihádu. Z každého jeho činu ale bolo zrejmé, že dáva prednosť strojom pred ľuďmi, štatistike pred jednotlivcami, odťažitému všeobecnému pohľadu pred dôverným osobným kontaktom, ktorý vyžadoval predstavivosť a iniciatívu.


"O Muad´Dibovi sa hovorí, že raz, keď uvidel burinu, ktorá sa snažila rásť medzi dvoma kameňmi, odvalil jeden z nich. Keď neskôr burina zdarne vyrástla, prikryl ju druhým kameňom. "To bol jej osud", vysvetlil."

Poznámky (DD)


Držali 5% akcií CHOAM, ktorými veľkorody pragmaticky uznali, že Duna ovláda melanž.


Pojmy a rituály

Ceremoniál Očisty - je o ňom zmienka pri druhom príchode lady Jessiky na Arrakis. Prvý stupeň zasvätenia pútnikov.

Majster noviciátu

Deň Kwisatza Haderacha

Najvyšší advokát - vedúci Advokátov, ktorí slúžili ako obhajcovia žiadateľov pri Audienciách u Svätej Alie.


"Ach, vy, ktorí veríte na zjavný osud! Čo neviete, že zjavný osud má svoju démonickú stránku? Kričíte, že ste povznesení iba tým, že ste žili v požehnanej dobe Muad´Dibovej. Poviem vám, že ste opustili Muad´Diba. Vo vašom náboženstve svätosť nahradila lásku! Privolávate na svoju hlavu odplatu púšte! Varujem Muad´Dibových kňazov! Oheň na skale vás spáli! Tých, ktorí sa príliš dobre naučia sebaklamu, ich vlastný sebaklam zničí. Krv brata sa nedá očistiť!"

Kazateľ: Vyhlásenie púšte (DD)

Osobnosti


Pozri ajRody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia