Welbecká skrátená správa

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Welbeckú skrátenú správu)

Zachoval sa jej úryvok, ktorý obsahoval Zhrnutie stavu Impéria v roku 3508 vlády Pána Leta. Originál bol uložený v Kapitulných archívoch Sesterstva Bene Gesserit.


V mene nášho Svätého rádu a neporušeného Sesterstva bola táto správa posúdená ako spoľahlivá a hodná uloženia do kroník našej kapituly.

Sestry Chenoehová a Tawsuoková sa bezpečne vrátili z Arrakis a ohlásili, že bola potvrdená poprava deviatich historikov, ktorí zmizli v roku 2116 vlády Pána Leta v jeho Citadele. Sestry hlásia, že títo deviati boli omámení a potom spálení na hraniciach zo svojich vlastných kníh. To presne zodpovedá povestiam, ktoré sa v tom čase šírili Impériom. Pôvod správ o tej dobe bol po preskúmaní klasifikovaný ako vlastná práca Pána Leta.
Sestry Chenoehová a Tawsuoková priniesli rukou písanú správu očitého svedka, ktorý uvádza, že keď sa Pána Leta pýtali iní historici, pátrajúci po osude svojich kolegov, povedal:
"Boli zničení, pretože domýšľavo klamali. Neobávajte sa, že môj hnev na vás dopadne pre vaše nevedomé chyby. Nestojím nijak zvlášť o to, vytvárať mučeníkov. Mučeníci obvykle spôsobujú dramatické obraty v ľudských záležitostiach. Dráma je iba jedným z terčov môjho lovu. Traste sa iba vtedy, keď tvoríte falošné popisy a pyšne na nich trváte. Tak choďte a opakujte všetkým, čo som povedal."
Vnútorné dôkazy tohoto rukopisného svedectva určujú ako jeho autora Ikonicra, majordóma Pána Leta v roku 2116.
Zvláštnu pozornosť doporučujeme venovať spôsobu, akým Pán Leto použil slovo lov. To je veľmi príznačné v súvislosti s teóriami presadzovanými Ctihodnou matkou Syaksovou, že totiž Božský imperátor považuje sám seba za šelmu v prirodzenom zmysle slova.

Sestra Chenoehová bola pozvaná, aby sa spolu s Rybími hovorkyňami pripojila k delegácií, ktorá sprevádzala Pána Leta na jednej z jeho nepočetných ciest. V jednej chvíli bola vyzvaná, aby klusala vedľa Kráľovského vozidla a hovorila priamo s Pánom Letom. Rozhovor reprodukuje takto:
Pán Leto povedal: "Tu na Kráľovskej ceste mám občas pocit, že stojím na hradbách a bránim sa proti nájazdníkom."
Sestra Chenoehová povedala: "Nikto tu na vás neútočí, Pane."
Pán Leto povedal: "Vy z Bene Gesseritu ma napadáte zo všetkých strán. Dokonca i teraz sa snažíte zviesť a podplatiť moje Rybie hovorkyne."
Sestra Chenoehová uvádza, že sa v duchu pripravila na smrť, ale Pán Leto iba zastavil svoje vozidlo a pozrel sa ponad ňu na svoj sprievod. Uvádza tiež, že ostatní sa zastavili a čakali na ceste s dobre nacvičenou pasivitou, všetci v úctivej vzdialenosti.
Pán Leto povedal: "Toto je môj malý dav a všetko mi hlási. Nepopieraj moje obvinenie."
Sestra Chenoehová povedala: "Nepopieram ho."
Vtedy sa na ňu Pán Leto pozrel a povedal: "Neobávaj sa o svoju osobu. Prajem si, aby si o mojich slovách podala správu v Kapitule."
Sestra Chenoehová uvádza, že pochopila, že Pán Leto vie všetko o nej, o jej poslaní, o jej zvláštnom výcviku v hovorovom zázname, o všetkom. "Bol ako Ctihodná matka," uvádza. "Nemohla som pred ním nič skryť."
Pán Leto jej potom prikázal: "Pozri sa na moje Slávnostné mesto a povedz mi, čo vidíš."
Sestra Chenoehová sa zahľadela na Onn a povedala: "Vidím v diaľke mesto. V rannom svetle je krásne. Napravo je váš les. Má v sebe toľko odtieňov zelenej, že by som ich popisom mohla stráviť celý deň. Naľavo a všade okolo mesta sú domy a záhrady vašich služobníkov. Niektoré vyzerajú veľmi bohaté a niektoré vyzerajú veľmi chudobné."
Pán Leto povedal: "Tú krajinu sme preplnili! Stromov sú celé zhluky. Domy, záhrady... V takej krajine sa nemôžeš radovať nad novými záhadami."
Sestra Chenoehová sa spýtala, povzbudená uistením Pána Leta: "Praje si Pán skutočne záhady?"
Pán Leto povedal: "V takej krajine nie je žiadna vonkajšia duchovná sloboda. Čo to nevidíš? Nemáš žiaden voľný priestor, s ktorým by si mohla splynúť. Všetko je uzatvorené - dvere, závory, zámky!"
Sestra Chenoehová sa spýtala: "Azda ľudstvo už nepotrebuje súkromie a ochranu?"
Pán Leto odpovedal: "Až sa vrátiš, povedz svojim Sestrám, že znovu nastolím rozhľad. Taká krajina ako táto ťa obracia dovnútra, núti tvojho ducha hľadať slobodu vo vlastnom vnútre. Ale väčšina ľudí nie je dosť silná, aby našli slobodu sami v sebe."
Sestra Chenoehová prisľúbila: "Budem vaše slová opakovať presne, Pane."
Pán Leto pokračoval: "To urob. A povedz tiež svojim Sestrám, že práve Bene Gesserit by mal najlepšie poznať riziká kríženia pre jednu určitú vlastnosť, riziká snahy o definovaný genetický cieľ."
Sestra Chenoehová uvádza, že to bola zjavná narážka na otca Pána Leta, na Paula Atreida. Všimnite si, že náš genetický program dospel ku Kwisatzovi Haderachovi o jednu generáciu skôr, ako sa predpokladalo. Paul Atreides sa tým, že sa stal Muad´Dibom, vodcom fremenov, vymkol našej kontrole. Niet pochýb o tom, že to bol muž so schopnosťami Ctihodnej matky a inými schopnosťami, za ktoré ľudstvo doteraz platí veľkú daň. Ako povedal Pán Leto: "Dostali ste nečakané. Dostali ste mňa, žolíka, divokú kartu. A ja som dokázal stvoriť Sionu."
Pán Leto odmietol upresniť túto narážku na dcéru svojho majordóma Monea. Táto záležitosť sa ďalej skúma.

V ďalších otázkach, ktoré sú predmetom záujmu Kapituly, dodali naše vyšetrovateľky informácie o týchto témach:


Rybie hovorkyne:

Ženské jednotky Pána Leta zvolili svoje delegátky, ktoré sa zúčastnia Slávnosti desaťročia na Arrakis. Z každej planetárnej posádky pricestujú tri zástupkyne. (Viz. priložený menný zoznam.) Ako obvykle sa nezúčastnia žiadni dospelí muži, dokonca ani partneri dôstojníčok Rybích hovorkýň. Zoznam partnerov a manželov sa za sledované obdobie zmenil len veľmi málo. Pripojili sme nové mená k zoznamu spolu s genealogickými informáciami, pokiaľ boli k dispozícií. Stojí za povšimnutie, že iba dve z týchto mien patria potomkom gholov Duncana Idaha. K používaniu gholov v genetickom programe nemôžeme dodať nič nového.
Počas sledovaného obdobia neuspel ani jediný pokus vytvoriť spojenectvo medzi Rybími hovorkyňami a Bene Gesseritom. Pán Leto aj naďalej rozširuje sídla niektorých posádok. Tiež kladie stále väčší dôraz na iné poslania Rybích hovorkýň a menší dôraz na ich úlohy vojenské. To má očakávaný výsledok - medzi miestnym obyvateľstvom rastie obdiv a rešpekt k posádkam Rybích hovorkýň a vďačnosť za ich prítomnosť. (Viz priložený zoznam posádok, ktoré boli rozšírené. Poznámka redaktora: Posádky, ktorých sa to týka, sú umiestnené iba na domovských planétach Bene Gesseritu, Iksanov a Tleilaxanov. Dohľad nad Kozmickou gildou zvýšený nebol.)


Kňažstvo:

Okrem niekoľkých prirodzených úmrtí a výmen, ktoré sú uvedené v dodatkoch, nedošlo k žiadnym významným zmenám. Druhov a dôstojníkov určených k výkonu rituálnych úkonov je stále málo a ich moc je obmedzená trvajúcou nutnosťou konzultácie s Arrakis pred akýmkoľvek dôležitým činom. Ctihodná matka Syaksová aj ďalší sú toho názoru, že náboženský charakter Rybích hovorkýň je pomaly potlačovaný.


Genetický program:

Okrem nevysvetlenej narážky na Sionu a na náš neúspech s Letovým otcom nemáme žiadny významný dodatok k nášmu sústavnému sledovaniu genetického programu Pána Leta. Existujú náznaky istej náhodnosti tohoto plánu, ktoré ešte posilujú Pánove vyhlásenia o genetických cieľoch, ale nemôžeme si byť isté, že so sestrou Chenoehovou hovoril úprimne. Pripomíname, že sa už mnohokrát stalo, že buď klamal alebo dramaticky a bez varovania zmenil názor a smer. Pán Leto nám stále zakazuje účasť v jeho genetickom programe. Strážkyne z našej posádky Rybích hovorkýň tvrdo likvidujú naše pôrody, s ktorými nesúhlasí. Iba najprísnejšou kontrolou dokážeme v sledovanom období udržať počet Ctihodných matiek na rovnakej úrovni. Naše protesty zostávajú bez odozvy. Na priamu otázku sestry Chenoehovej Pán Leto odpovedal: "Buďte vďačné za to, čo máte."
Toto varovanie sme starostlivo zaznamenali. Poslali sme Pánovi Letovi úctivý dopis, vyjadrujúci našu vďačnosť.


Ekonomika:

Kapitula si udržuje solventnosť, ale úsporné opatrenia nemôžu byť zmiernené. Ako preventívny krok budú zavedené v budúcom sledovanom období niektoré nové opatrenia. Budú zahrnovať obmedzenia rituálneho použitia melanže a zvýšenie sadzieb, účtovaných za naše obvyklé služby. Očakávame, že sa počas nasledujúcich štyroch sledovaných období zdvojnásobia poplatky za vyškoľovanie žien z veľkorodov. Týmto vám teda ukladáme začať pripravovať argumenty, ktorými obhájite zmienený krok.
Pán Leto odmietol našu žiadosť o zvýšenie prídelu melanže. Neuviedol žiaden dôvod.
Naše vzťahy s Combine Honette Ober Advancer Mercantiles sa udržujú na rozumnom základe. CHOAM v predchádzajúcom období dosiahla regionálny kartel v hviezdnych klenotoch. Z tohto projektu sme už získali značné prostriedky za svoje poradenské a vyjednávacie služby. Následné zisky z tejto dohody by mali viac než vyrovnať naše straty na Giedi Prima. Investícia na Giedi Prima bola odpísaná.


Veľkorody:

31 bývalých veľkorodov prešlo v sledovanom období ekonomickou pohromou. Len 6 z nich si udržalo štatút malorodu. (Viz. priložený zoznam.) Tým pokračuje všeobecný trend zaznamenaný v minulom tisícročí, v ktorého priebehu niekdajšie veľkorody ustupovali do pozadia. Je treba zaznamenať, že oných šesť, ktorým sa podarilo odvrátiť úplnú katastrofu, malo veľké investície v CHOAM, a že päť z týchto šiestich sa značne angažovalo v projekte Hviezdne klenoty. Táto jediná výnimka mala diverzifikované portfólio, obsahujúce aj značné investície do starožitných veľrybích koží z Caladanu.
(Naše zásoby ryže pundi sa v sledovanom období zvýšili skoro dvojnásobne na úkor nášho držania veľrybích koží. Dôvody tohoto rozhodnutia budú preskúmané v budúcom období.)


Rodinný život:

Ako naše pozorovateľky vysledovali v predchádzajúcich dvoch tisícročiach, zjednocovanie rodinného života pokračuje bez zmien. Výnimky nie sú prekvapujúce: Gilda, Rybie hovorkyne, kráľovskí dvorania, Tvaroví tanečníci z Tleilaxu (ktorí naďalej zostávajú hybridmi napriek všetkým pokusom tento stav zmeniť), a samozrejme naša vlastná situácia.
Je treba poznamenať, že podmienky v rodinách sú navzájom stále podobnejšie bez ohľadu na sídelnú planétu, čo nie je možné pripísať náhode. Vidíme, ako sa tu vynára časť obrovského plánu Pána Leta. Aj najchudobnejšie rodiny sú dobre živené, to áno, ale podmienky každodenného života sú stále statickejšie.
Pripomíname výrok Pána Leta, ktorý nám bol hlásený skoro pred ôsmymi generáciami: "Ja som jediná atrakcia, ktorá v Impériu zostala."
Ctihodná matka Syaksová navrhla teoretické vysvetlenie tohoto trendu a mnohé z nás sa začínajú k tejto teórií prikláňať. CM Syaksová pripisuje Pánovi Letovi motívy založené na hydraulickom despotizme. Ako viete, je hydraulický despotizmus možný iba vtedy, keď podstata alebo podmienka, na ktorej absolútne závisí život všeobecne, môže byť ovládaná relatívne malou a centralizovanou mocou. Koncepcia hydraulického despotizmu vznikla, keď príliv vody na zavlažovanie zvýšil miestnu populáciu na úroveň nutnú k absolútnej závislosti. Keď bola voda uzatvorená, ľudia vo veľkom množstve umierali.
Tento jav sa v ľudskej histórií mnohokrát opakoval, nie iba s vodou a produktmi ornej pôdy, ale tiež s uhľovodíkovými palivami ako petrolej a uhlie, ktoré boli ovládané pomocou potrubí a iných distribučných sietí. V istej dobe, keď sa elektrina rozvádzala iba pomocou zložitých sietí vedení, natiahnutých po krajine, dokonca aj tento zdroj energie hral úlohu podmienky hydraulického despotizmu. CM Syaksová si myslí, že Pán Leto buduje v Impériu ešte väčšiu závislosť na melanži. Stojí za zmienku, že proces starnutia môže byť nazvaný chorobou, ktorej príznaky (aj keď nie podstatu) lieči melanž. CM Syaksová sa domnieva, že Pán Leto by mohol zájsť dokonca tak ďaleko, že by rozšíril novú chorobu, ktorá by sa dala potlačiť iba melanžou. Aj keď sa to môže zdať príliš nadsadené, nemali by sme túto možnosť vylučovať. Stali sa už podivnejšie veci a nemali by sme prehliadať úlohu syfilisu v rannej histórií ľudstva.


Doprava/Gilda:

Trojdruhový dopravný systém, kedysi špecifický pre Arrakis (to jest pešo s ťažkými nákladmi na suspenzormi nadnášaných paletách; vo vzduchu v ornitoptérach; mimo planétu v transportéroch Gildy), sa rozširuje na viac a viac planétach Impéria. Iks je hlavná výnimka.
Pripisujeme to čiastočne planetárnemu úpadku smerom k usadlému a statickému životnému štýlu. A čiastočne je to pokus napodobňovať spôsoby života Arrakis. Nie nepodstatnú úlohu v tom hrá aj všeobecná averzia voči iksanským veciam. Tento spôsob propagujú tiež Rybie hovorkyne, aby si uľahčili prácu pri udržiavaní poriadku.
Účasť Gildy v tomto trende je podmienená absolútnou závislosťou jej navigátorov na melanži. Starostlivo preto sledujeme spoločné snahy Gildy a Iksu vyvinúť mechanickú náhradu predvídavej schopnosti navigátorov. Bez melanže alebo iného prostriedku, ktorý určí trasu maxitrajleru, riskuje každý transsvetelný let Gildy katastrofu. Aj keď nie sme príliš optimistické pokiaľ ide o tento spoločný iksansko-gildovný projekt, je to predsa len možnosť a budeme o tom podávať správy, ako to podmienky dovolia.


Božský imperátor:

V telesných charakteristikách Pána Leta sme zaznamenali iba malé zmeny okrem nepatrného predĺženia. Údajná averzia k vode nebola potvrdená, aj keď používanie vody ako bariéry proti pôvodným piesočným červom na Dune je v našich záznamoch dobre doložené, rovnako ako vodná smrť, ktorou fremeni zabíjali malého červa, aby vytvorili melanžovú esenciu používanú pri ich orgiách. Sú obsiahle dôvody pre to veriť, že Pán Leto zvýšil svoj dohľad nad Iksom, možno kvôli projektu Gildy a Iksu. Ak by totiž pokus uspel, nepochybne by to znížilo vplyv Pána Leta na Impérium.
Ďalej tiež s Iksom obchoduje a objednáva si náhradné diely pre svoje Kráľovské vozidlo.
Tleilaxania poslali Pánovi Letovi nového gholu Duncana Idaha. To bezpochyby znamená, že predchádzajúci Duncan Idaho je mŕtvy, aj keď spôsob jeho smrti nie je známy. Pripomíname predchádzajúce náznaky, že niektorých z týchto gholov zabil Pán Leto sám.
Stále pribúdajú náznaky, že Pán Leto používa počítač. Pokiaľ nerešpektuje vlastné zákazy a výsledky Služobníckeho džihádu, mohlo by vlastníctvo nepochybného dôkazu posilniť náš vplyv naňho, možno dokonca do tej miery, že by pristúpil na niektoré spoločné podniky, o ktorých sme už dlho uvažovali. Úplná kontrola nášho genetického programu zostáva našou hlavnou starosťou. Budeme pokračovať vo vyšetrovaní, ale s týmto upozornením: Ako pri každej predchádzajúcej správe musíme počítať s vešteckou schopnosťou Pána Leta. Niet pochýb o tom, že jeho schopnosť predpovedať budúce udalosti, schopnosť silnejšia, než akú kedy mal ktorýkoľvek jeho predok, je trvalo hlavným prostriedkom jeho politiky.
Tej nevzdorujeme!
Veríme, že pozná každý náš dôležitý čin dávno predtým, než k nemu dôjde. Riadime sa teda pravidlom, že nebudeme vedome ohrozovať jeho osobu alebo tie časti jeho veľkého plánu, ktoré dokážeme rozoznať. Náš postoj voči nemu je nemenný: "Povedzte nám, čím vás ohrozujeme, aby sme od toho mohli upustiť."
A za druhé: "Povedzte nám, aký je váš veľký plán, aby sme mohli pomôcť."
V sledovanom období nám na tieto dve otázky neposkytol žiadne nové odpovede.


Iksania:

Okrem spoločného projektu Gildy a Iksu niet čo podstatného hlásiť. Iks posiela na dvor Pána Leta nového vyslanca, istú Hwi Nori, neter onoho Malkyho, ktorý bol kedysi údajne dobrým spoločníkom Božského imperátora. Dôvod tejto voľby nie je známy, aj keď sú isté dôkazy, že zmienená Hwi Nori bola splodená k určitému účelu, možno ako zástupkyňa Iksu u dvora. Máme dôvod veriť, že Malky bol tiež geneticky navrhnutý s ohľadom na toto oficiálne poslanie.
Budeme pokračovať vo vyšetrovaní.


Múzejní fremeni:

Tieto degenerované zbytky kedysi hrdých bojovníkov stále slúžia ako náš hlavný zdroj spoľahlivých informácií o Arrakis. Predstavujú jednu z hlavných rozpočtových položiek pre budúce sledované obdobie, pretože ich finančné požiadavky rastú a my sa neodvažujeme vzoprieť sa im.
Zaujímavé je, že aj keď sa ich životy len málo podobajú životom ich predkov, ich predvádzanie fremenských obradov a ich schopnosť napodobovať fremenské zvyky zostávajú nedotknuté. To prisudzujeme vplyvu Rybích hovorkýň na fremenský výcvik.


Tleilaxania:

Od nového gholu Duncana Idaha neočakávame žiadne prekvapenia. Tleilaxania sú doposiaľ značne vydesení reakciou Pána Leta na jeden ich pokus zmeniť bunkovú podstatu a psychiku originálu.
Nedávno obnovil vyslanec z Tleilaxu pokus nalákať nás do spoločného podniku, ktorého údajným účelom by malo byť vytvorenie úplne ženskej spoločnosti, v ktorej by neboli potrební muži. Zo zrejmých dôvodov, medzi ktoré patrí aj nedôvera ku všetkému, čo pochádza z Tleilaxu, sme ako obvykle odpovedali zdvorilo záporne. Naše vyslankyne na Slávnosti desaťročia o tom Pánovi Letovi podajú úplnú správu.


Postupne predložené: Ctihodným matkám Syaksovej, Yitobovej, Mamulutovej, Eksekoskovej a Akeliovej.Správa sestry Chenoehovej, nájdená medzi jej listinami po jej smrti:

Poslušná svojich zásad benegesseriťanky aj príkazov Božského imperátora vypúšťam tieto slová zo svojej správy a pritom ich tajne ukladám, aby boli nájdené po mojej smrti. Pretože Pán Leto mi povedal: "Vrátiš sa k svojim predstaveným s mojim odkazom, ale tieto slová zatiaľ utajíš. Keď to neurobíš, zasiahne Sesterstvo môj hnev."
Ako ma pred mojim odchodom varovala Ctihodná matka Syaksová: "Nesmieš urobiť nič, čo by na nás privolalo jeho hnev."
Keď som bežala vedľa Pána Leta pri tej krátkej ceste, o ktorej som sa už zmienila, napadlo ma spýtať sa na jeho podobnosť s Ctihodnou matkou. Povedala som:
"Pane, ja viem, akým spôsobom Ctihodná matka nadobudne spomienky svojich predkov aj všetkých ostatných. Ako to bolo s vami?"
"Bol to zámer našej genetickej histórie a dielo korenia. Moja sestra Ghanima, moje dvojča, aj ja sme boli prebudení ešte v maternici, vyburcovaní prítomnosťou našich zdedených spomienok."
"Pane... moje Sesterstvo to nazýva Zvrátenosť."
"A právom," súhlasil Pán Leto. "Množstvo predkov môže byť zdrvujúce. A kto dopredu vie, aká sila môže vládnuť takej horde - dobrá, či zlá?"
"Pane, ako ste premohol takú silu?"
"Ja som ju nepremohol," povedal Pán Leto. "Ale trvalosť faraónskeho modelu zachránila ako Ghani, tak i mňa. Poznáš ten model, sestra Chenoehová?"
"My členky Sesterstva sme dobre vzdelané v histórií, Pane."
"Áno, ale neuvažujete o nej tak ako ja," pokračoval Pán Leto. "Hovorím o chorobe vlády, ktorou sa nakazili Gréci, tí ju zasa preniesli na Rimanov a tí ju rozšírili tak ďaleko a široko, že nikdy úplne nevyhynula."
"Hovorí môj Pán v hádankách?"
"V žiadnych hádankách. Nenávidím tú vec, ale zachránila nás. Ghani a ja sme uzatvorili silnú vnútornú alianciu s predkami, ktorí používali faraónsky model. Tí nám pomohli proti roztrieštenej identite toho dlho spiaceho davu."
"To ma znepokojuje, Pane."
"A tiež aj má prečo."
"Prečo mi to hovoríte, Pane? Nikdy predtým ste žiadnej z nás tak neodpovedal; aspoň ja o tom neviem."
"Pretože dobre počúvaš, sestra Chenoehová; pretože ma poslúchneš a pretože už ťa nikdy neuvidím."
Pán Leto mi predniesol tieto podivné slová a potom sa spýtal: "Prečo si sa nepýtala na to, čo vy v Sesterstvu nazývate mojou šialenou tyraniou?"
Keď som bola takto povzbudená, odvážila som sa povedať: "Pane, vieme o niektorých vašich krvavých popravách. Znepokojujú nás."
Pán Leto urobil čudnú vec. Zatvoril oči bez toho, aby sa zastavil a povedal: "Pretože viem, že si bola vycvičená k tomu, aby si presne zaznamenala všetky slová, ktoré počuješ, prehovorím teraz k tebe, sestra Chenoehová, akoby si bola stránkou v niektorom z mojich denníkov. Dobre tie slová zachovaj, pretože nechcem, aby sa stratili."
Uisťujem svoje Sesterstvo, že to, čo nasleduje, sú slová Pána Leta presne tak, ako ich predniesol.
"Som si celkom istý, že až tu medzi vami nebudem vedome prítomný, až tu budem len ako desivý púštny tvor, mnohí ľudia na mňa budú spomínať ako na tyrana.
Je to pravda, choval som sa tyransky.
Tyran - nie úplne ľudský, nie šialený, iba tyran. Ale dokonca aj obyčajní tyrani majú iné pohnútky a city ako tie, ktoré im tak ľahko pripisujú historici, a tí ma budú považovať za veľkého tyrana. Moje city a pohnútky sú teda odkazom, ktorý zachovám, pokiaľ ich história príliš nepokrúti. História má vo zvyku niektoré rysy zveličovať a iné úplne odhadzovať.
Ľudia sa ma budú snažiť pochopiť a vyjadriť ma slovami. Budú hľadať pravdu. Ale pravda v sebe vždy nesie dvojznačnosť slov, ktorými bola vyjadrená.
Nepochopíte ma. Čim viac sa o to budete snažiť, tým vzdialenejším sa stanem, až sa nakoniec rozplyniem vo večnom mýte - konečne sa stanem žijúcim Bohom!
To je všetko, vy to viete. Nie som vodca a dokonca ani sprievodca. Pamätajte na to. Som úplne iný ako vodcovia a sprievodcovia. Bohovia nenesú zodpovednosť za nič, iba za stvorenie. Bohovia prijímajú všetko, a teda neprijímajú nič. Bohovia musia byť rozoznateľní a pritom zostať anonymní. Bohovia nepotrebujú duchovný svet. Moji duchovia sídlia v mojom vnútri a musia počúvať moje najmenšie pokyny. Zdieľam s vami, pretože ma to teší, čo som sa dozvedel o nich a prostredníctvom nich. Sú mojou pravdou.
Daj si pozor na pravdu, milá sestra. Aj keď pravdu mnohí hľadajú, môže byť svojmu hľadačovi nebezpečná. Mýty a upokojujúce klamstvá sa hľadajú omnoho ľahšie a ľahšie sa im tiež verí. Keď nájdeš pravdu, trebárs dočasnú, môže od teba vyžadovať bolestné zmeny. Skrývaj svoje pravdy do slov. Prirodzená dvojznačnosť ťa potom bude chrániť. Slová sa prijímajú oveľa ľahšie než ostré delfské rany bezslovných znamení. So slovami sa môžeš pridať k všeobecnému volaniu: Prečo ma nikto nevaroval?
Ale ja som ťa varoval. Varoval som ťa príkladom, nie slovami. Nevyhnutne musí existovať viac než dosť slov. Vo svojej úžasnej pamäti ich máš zaznamenané dokonca už teraz. A jedného dňa budú objavené moje denníky - ďalšie slová. Varujem ťa, že budeš čítať moje slová na vlastné nebezpečie. Bezslovný pohyb strašlivých udalostí sa skrýva tesne pod ich povrchom. Buď hluchá! Nepotrebuješ počuť, alebo keď budeš, nemusíš si pamätať. Ako upokojujúce je zabudnúť. A aké nebezpečné!
O takých slovách, ako sú moje, sa dávno vie, že majú záhadnú silu. Existujú tajné znalosti, ktoré možno využiť na ovládanie zábudlivých. Moje pravdy sú tresťou právd a klamstiev, ktorými tyrani do vekov manipulovali masami vo svoj sebecký prospech.
Vidíš? Všetko ti to hovorím, dokonca aj tú najväčšiu záhadu všetkých čias, záhadu, podľa ktorej skladám svoj život. Odhalím ti ju v slovách: Jediná minulosť, ktorá trvá, leží bez slov v tvojom vnútre."

Božský imperátor sa potom odmlčal. Odvážila som sa spýtať: "To sú všetky slová, ktoré si môj Pán praje, aby som zachovala?"
"To sú tie slová," odpovedal Božský imperátor a ja som mala pocit, že to znelo unavene a skľučujúco. Znelo to, ako keď niekto diktuje závet. Spomenula som si, že hovoril, že už ma nikdy neuvidí, a dostala som strach, ale musím zložiť hold svojim učiteľkám, pretože strach sa v mojom hlase vôbec neobjavil.
"Pán Leto," povedala som, "tie denníky, o ktorých ste hovoril - pre koho ich píšete?"
"Pre potomstvo, ktoré tu bude za tisíce rokov. Predstavujem si tých vzdialených čitateľov, sestra Chenoehová. Predstavujem si ich ako vzdialených príbuzných zvedavých na rodinnú históriu. Sú rozhodnutí odhaliť drámy, na ktoré si spomínam iba ja. Chcú ich spojiť s vlastnými životmi. Chcú významy, chcú pravdu!"
"Ale veď pred pravdou ste nás varoval, Pane," povedala som.
"Áno! Celá história je v mojich rukách iba ohybným nástrojom. Áno, nazhromaždil som všetky tie minulosti, vlastním všetky fakty - ale môžem si s tými faktami robiť, čo chcem, a aj keď ich užívam podľa pravdy, mením ich. Čo ti teraz prednášam? Čo je to denník, záznam? Slová."
Pán Leto sa znovu odmlčal. Vážila som skryté významy toho, čo povedal, vážila som ich výstrahou Ctihodnej matky Syaksovej aj tým, čo mi Božský imperátor povedal predtým. Povedal, že som jeho poslom a že som teda pod jeho ochranou a môžem si dovoliť viac než ktokoľvek iný. Preto som povedala toto: "Pán Leto, povedal ste, že už ma nikdy neuvidíte. Znamená to, že zomriete?"
Prisahám, keď teraz opisujem celú udalosť, že Pán Leto sa zasmial! Potom povedal: "Nie, milá sestra, to ty zomrieš. Nestaneš sa Ctihodnou matkou. Nebuď z toho smutná, pretože tým, že si dnes tu, odkazom, ktorý odo mňa donesieš Sesterstvu, aj tým, že zachováš moje tajné slová, dosiahneš oveľa vyšší status. Staneš sa neoddeliteľnou súčasťou môjho mýtu. Naši budúci príbuzní sa budú modliť za tvoj príhovor u mňa!"
Pán Leto sa znovu zasmial, ale bol to láskavý smiech. Potom sa na mňa vrelo usmial. Zisťujem, že je ťažké zaznamenávať s tou presnosťou, ktorú som povinná dodržať pri každom podobnom opise, ale v tej chvíli, keď mi povedal tieto strašné slová, cítila som k nemu silné priateľské puto, akoby medzi nami došlo k nejakému takmer fyzickému spojeniu, ktoré nás zviazalo spôsobom nevyjadriteľným slovami. Až do tejto skúsenosti som úplne nechápala význam výrazu bezslovná pravda. Stalo sa to, ale napriek tomu to nedokážem popísať.


Poznámka archivárky:

Vzhľadom k udalostiam, ku ktorým medzitým došlo, je dnes objavenie týchto súkromných záznamov iba poznámkou v histórií, zaujímavou predovšetkým tým, že obsahuje jednu z prvých zmienok o tajných denníkoch Božského imperátora. Tí, ktorí si prajú podrobnejšie preskúmať tieto záznamy, môžu sa obrátiť k Archívnym záznamom, heslá: Chenoehová, Svätá sestra Quintinius Violet: Správa sestry Chenoehovej a Odmietnutie melanže, lekárske aspekty. (Poznámka: Sestra Quintinius Violet Chenoehová zomrela v 43. roku svojej príslušnosti k Sesterstvu. Príčinou smrti bola melanžová neznášanlivosť pri pokuse dosiahnuť statusu Ctihodnej matky.)