Správa o motívoch a zámeroch Bene Gesseritu

Z Herbert's dune

Zápisky zo Summy, ktorú na požiadavku lady Jessiky spracovali jej agentky bezprostredne po arrakiských udalostiach. Táto správa je podstatne otvorenejšia, ako býva zvykom a to jej hodnotu umocňuje.


Keďže Bene Gesserit operoval celé stáročia pod pláštikom mystickej školy, keď vykonával svoj plán selektívneho kríženia ľudí, prisudzujeme mu nevedomky väčší spoločenský význam, ako si zrejme zasluhuje. Analýza toho, ako obstál ich "pokus" v praxi pri udalostiach na Arrakis, prezrádza, že si škola svoju úlohu vôbec neuvedomuje.
Niekto snáď môže namietnuť, že Bene Gesserit mohol skúmať iba fakty, ktoré mal k dispozícií, a že k osobe proroka Muad´Diba prístup nemal. Ale táto škola bola zvyknutá prekonávať oveľa väčšie prekážky, a preto ich chyby v tejto záležitosti majú hlbšie príčiny.
Cieľom benegesseritského programu bolo vyšľachtiť osobu, ktorej pridelili meno "Kwisatz Haderach", čo je výraz znamenajúci "ten, kto môže byť na mnohých miestach súčasne". Povedané jednoduchšie, to o čo usilovali, bola ľudská bytosť s takými duševnými vlastnosťami, ktoré by jej umožnili pochopiť a využiť dimenzie vyššieho rádu.
Šľachtením chceli dospieť k supermentatovi, živému počítaču, ktorý by disponoval určitou jasnozrivou schopnosťou, akú majú gildovní navigátori. A teraz venujte starostlivú pozornosť týmto skutočnostiam:

Muad´Dib, rodným menom Paul Atreides, bol synom vojvodu Leta, ktorého rodová línia bola starostlivo sledovaná dlhšie ako tisíc rokov. Prorokova matka, lady Jessica, bola nemanželská dcéra baróna Vladimíra Harkonnena a mala v sebe genetické znaky, o ktorých sa už takmer dvetisíc rokov vedelo, aký nesmierny význam pre šľachtiteľský plán majú. Mala benegesseritskú výchovu a výcvik, a teda mala byť pri vykonávaní plánu ochotným nástrojom.
Lady Jessica mala prikázané porodiť atreidskú dcéru. Podľa plánu mala táto dcéra uzatvoriť manželstvo s Feyd-Rauthom Harkonnenom, synovcom baróna Vladimíra, pretože existovala veľká pravdepodobnosť, že z tohoto spojenia vzíde Kwisatz Haderach. Avšak z pohnútok, o ktorých konkubína lady Jessica priznáva, že jej nie sú úplne jasné, tento rozkaz neposlúchla a dala život synovi.
Už táto udalosť samotná mala Bene Gesserit upozorniť na možnosť, že sa do ich plánu vložila nekontrolovateľná premenná. Vyskytli sa však ešte iné a omnoho závažnejšie momenty, ktoré Bene Gesserit ignoroval:

  • Už vo svojej mladosti prejavoval Paul Atreides schopnosti predpovedať budúcnosť. Vedelo sa, že vtedy mával jasnozrivé vízie, presné a prenikavé, ktoré sa nedali vysvetliť štvrtým rozmerom.
  • Ctihodná matka Gaius Helena Mohiamová, benegesseritská proktorka, ktorá podrobila Paula, vtedy pätnásťročného, skúške, vypovedá, že pri nej vydržal väčšiu bolesť, ako je o komkoľvek doložené. A napriek tomu vo svojej správe zabudla na to výrazne upozorniť!
  • Keď sa rod Atreidov presťahoval na Arrakis, miestni fremenskí obyvatelia nadšene vítali mladého Paula ako proroka, ako "hlas z iného sveta". Bene Gesseritu bolo dobre známe, že drsné prírodné podmienky takej planéty, ako je Arrakis, spolu s takmer úplnou púšťou, úplným nedostatkom vody vo voľnej prírode a dôrazom na najprimitívnejšie životné nutnosti na prežitie, musia nutne spôsobiť, že značný podiel obyvateľstva bude veľmi vnímavý. Avšak túto reakciu fremenov a samozrejmú súčasť arrakiskej výživy, melanž, prešli benegesseritské pozorovateľky mlčaním.
  • Keď Harkonneni a fanatickí vojaci padišáha imperátora znovu obsadili Arrakis a zabili pritom Paulovho otca a väčšinu príslušníkov atreidských ozbrojených síl, Paul a jeho matka zmizli. Avšak takmer súčasne sa objavili správy o tom, že sa medzi fremenmi objavil nový náboženský vodca, človek menom Muad´Dib, ktorý bol tiež nadšene pozdravovaný ako "hlas z vonkajšieho sveta". Z týchto správ jasne vyplývalo, že ho sprevádza nová Ctihodná matka, povýšená pri obrade zo sajadíny, ktorá je "ženou, čo ho zrodila". Záznamy, ktoré mal Bene Gesserit k dispozícií, uvádzali úplne jednoznačne, že vo fremenských legendách o prorokovi sa vyskytujú tieto slová: "On zrodený bude z benegesseritskej čarodejnice." (Na to možno niekto môže namietnuť, že pred niekoľkými storočiami vyslal Bene Gesserit na Arrakis missionariu protectivu, ktorá tu mala nejakú takú legendu zasiať ako poistku pre prípad, keby tu niektorá z jeho členiek uviazla a potrebovala ochranu, a že bolo logické, keď sa k tejto legende o "hlase z vonkajšieho sveta" neprihliadlo, pretože sa zrejme jednalo o bežný benegesseritský manéver. Takáto námietka by však bola oprávnená iba vtedy, keby ste pripustili, že Bene Gesserit oprávnene prehliadal ostatné náznaky o Paulovi Muad´Dibovi.)
  • Keď došlo k búrlivým arrakiským udalostiam, Kozmická gilda predala Bene Gesseritu určité zaujímavé informácie. Naznačila, že jej navigátori, ktorí užívajú arrakiské korenie k tomu, aby v sebe prebudili schopnosť obmedzenej jasnozrivosti nutnej pre určovanie bezpečných kurzov kozmických lodí, boli "znepokojení budúcnosťou" alebo videli "problémy na obzore". To mohlo znamenať jedine to, že videli nexus, miesto, v ktorom sa stretáva nespočetne veľa kritických rozhodnutí, za ktoré jasnozrivé oko na ďalšiu cestu nedohliadlo. Bol to jednoznačný náznak toho, že rušivo zasahuje nejaká sila s dimenziami vyššieho rádu! (Niekoľko členiek Bene Gesseritu si už dávno uvedomilo, že v mieste s životne dôležitým korením nemôže Gilda priamo zasiahnuť, pretože gildovní navigátori sa svojim typicky neobratným spôsobom dimenziami vyššieho rádu už zaoberali, a to prinajmenšom do tej miery, aby pochopili, že najnepatrnejší chybný krok, ktorý by na Arrakis urobili, by mohol viesť ku katastrofe. Bolo známou skutočnosťou, že gildovní navigátori nedokázali predpovedať žiadny spôsob, akým by bolo možné prevziať kontrolu nad korením bez toho, aby nevyvolali práve takýto nexus. Z toho plynie zrejmý záver, že kontrolu nad zdrojom korenia preberal niekto, kto disponoval schopnosťami vyššieho rádu, avšak Bene Gesserit ani v najmenšom nepochopil, o čo ide!)

Tvárou v tvár týmto skutočnostiam je človek vedený k nevyhnutnému záveru, že neschopnosť, akú v tejto záležitosti Bene Gesserit ukázal, je výsledkom nadradenejšieho plánu, o ktorom Bene Gesserit nemal ani tušenie!