Archivárka

Z Herbert's dune

Archivárky Bene Gesseritu boli osoby, ktoré sa starali o informácie zhromažďované Sesterstvom. Všetky boli mentatmi.

Bene Gesserit mal k dispozícií jednu z najväčších zásobární informácií o Impériu. Svoje knižnice využíval na štúdium širších pohnútok ľudstva a na skúmanie dôsledkov činov jednej osoby na medziplanetárnu politiku. Nikoho do svojich archívov nepúšťal, dokonca ani samotného Imperátora. V ich archívoch boli aj autorizované nahrávky hlasu Božského imperátora Leta II.
Kapitulné záznamy boli jednou veľkou džungľou skratiek, špeciálnych značiek, kódovaných vsuviek a poznámok pod čiarou. Preložiť takýto materiál často dokázal iba mentat. Každý krok, ktorý Sesterstvo podniklo, bolo treba s nimi konzultovať a podrobiť zdanlivo nekonečným analýzam. Preto mali archivárky v rámci Bene Gesseritu pomerne veľkú moc.