Veľká Konvencia - súhrn

Z Herbert's dune
Verze z 12. 4. 2008, 16:41, kterou vytvořil >Historik (New page: '''Veľká Konvencia (vybrané pravidlá)''' ''UPOZORNENIE! Jedná sa o súhrn informácii z kníh Franka Herberta a Predohier k Dune (väčšia časť), nemôže byť preto považovaná ...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Veľká Konvencia (vybrané pravidlá)

UPOZORNENIE! Jedná sa o súhrn informácii z kníh Franka Herberta a Predohier k Dune (väčšia časť), nemôže byť preto považovaná za kánon!!! Zásadné informácie sú uvedené v článku Veľká Konvencia.
Všeobecné příměří (vynucené rovnováhou sil), které zachovávalo Impérium, velkorody Federálního svazu Landsraadu a Kosmická Gilda.


1. Je nutné dodržovat pravidla: Nikdo nesmí použít atomové, subatomové a biologické zbraně proti lidskému druhu. Trestem za porušení tohoto pravidla je okamžitá anihilace zločinců rukou Landsraadu. Každý velkorod přísahal, že proti provinilcům zasáhne spolu s ostatními drtivou vojenskou silou.
Tyto zakázané zbraně jsou ponechány velkorodům zasedajícím v Landsraadu. Mohou být využity pouze jako případná obrana proti nepřátelskému druhu jiné formy života.

Poznámka: Během vlády Božského imperátora Leta Atreida II. bylo zakázáno i použití pseudoatomových zbraní (např. obranný štít).


2. Je nutné dodržovat pravidla: Představitelé Služebnického džihádu zvolili vládcem Impéria rod Corrino. Tento rod smí být nahrazen jedině v případě, že vládnoucí muž nebude mít dědice.
Rod, který má právo nastoupit na trůn Zlatého Lva určuje tzv. Pořadí nástupu na trůn Zlatého Lva.

Poznámka: V roce 10193 P.G. Imperátor Shaddam Raffael Corrino IV. na konci tzv. Arrakiské revoluce abdikoval a na trůn Zlatého Lva nastoupil rod Atreidů. Sídlo Impéria se přemístilo na planetu Arrakis. Prvním vládcem z rodu Atreidů byl Paul Atreides I. (Muad´Dib, Paul-Muad´Dib).


3. Je nutné dodržovat pravidla: Během Služebnického džihádu byly zničeny všechny myslící stroje. Pravidla, která ze Služebnického džihádu vyplynula, musí být dodržována! Už nikdy se lidstvo nesmí podrobit myslícím strojům! Na dodržování těchto pravidel dohlíží Padišáh Imperátor (jako Svatý strážce Služebnického džihádu) a velkorody Federálního svazu Landsraadu.

Svazek 19, sekce 0-0-4:
V záležitostech týkajícich se Služebnického džihádu a ním ustanovených omezení má Imperátor větší volnost k rozhodnutí o potrestaní těch, kteří porušují zákaz výroby myslících strojů. Padišáh Imperátor je Svatým strážcem džihádu a jeho povinností je chránit džihád i vše, co představuje.


4. Je nutné dodržovat pravidla: Velkorody Impéria se spojily do Federálního svazu Landsraadu. Byly ustanoveny soudy Landsraadu. Federální svaz Landsraadu byl uznán Padišáhem imperátorem. Má pravomoce na zasahování do určitých rozhodnutí Padišáha Imperátora. Nejvyšší rada Landsraadu může vydávat vlastní rozhodnutí.


5. Je nutné dodržovat pravidla: Kanly – formální krevní pomsta, se musí řídit přesnými pravidly, která mají zabránit utrpení nevinných nezúčastněných osob. Zakazuje se použití atomových zbraní, je doporučeno využít přesně cíleného útoku, aby se zabránilo zbytečným obětem. Je doporučeno používat např. multifázové projektily. Jednání o Kanly vede Soudce změny - úředník zplnomocněný Nejvyšší radou Landsraadu a Imperátorem. Proti jeho rozhodnutí je možno protestovat jenom před Nejvyšší radou za přítomnosti Padišáha Imperátora. Schválenou výzvu Kanly zřejmě není možné odmítnout. Ten, kdo Kanly vyhlásí, se nesmí nechat v přímém osobním souboji zastupovat jinou osobou. Přesné postupy jsou upraveny ustanoveními Rekvizičního práva.

Svazek 30, sekce 6-3:
Směrnice se týká situace, když se dva rody octnou ve válečném stavu a kdy jedna ze stran požádá Imperátora o pomoc. Má zabránit Padišáhovi Imperátorovi, aby se přidal na jednu nebo druhou stranu; v takových záležitostech musí jednat jako neutrální arbitr. Neutrální – ale musí jednat. Podle vzájemné dohody Federálního svazu Landsraadu a rodu Corrino musí Imperátor na žádost jiného rodu buď poskytnout okamžitou pomoc, nebo k dané záležitosti svolat naléhavou schůzi Bezpečnostní rady. Jestli Imperátor do hodiny nerozhodne, má žadatel plné právo svolat Radu sám. Směrnice dále říká, že jestli byla Bezpečnostní rada Landsraadu jednou svolána, nemůže se rozejít bez rozhodnutí. Nepřátelské strany a jejich zástupci mají právo být na jednaní přítomni.


6. Je nutné dodržovat pravidla: V časech tzv. Gildovního míru je povolena pouze omezená, assassinská válka. Je předepsáno formální vyhlášení úmyslu a zbraně, které je možno používat. Zakazuje neúčelné ničení děditelného majetku. Majetek poraženého je zabaven vítězem.

Poznámka: Během Gildovního míru je (jsou) nedotknutelná (nedotknutelné) planeta (soustava planet) Tulapin, azylová (azylové) planeta (planety) pro poražené velkorody Impéria. Polohu azylové planety (azylových planet) zná jen Kosmická Gilda.


7. Je nutné dodržovat pravidla: Každý zrádce je zbaven občanských práv Impéria, je možno ho beztrestně zabít a zabavit jeho majetek. Přesné postupy jsou upraveny ustanoveními Rekvizičního práva.


8. Je nutné dodržovat pravidla: dictum familia – zákaz zabít příslušníka královské rodiny nebo velkorodu oficiálně neschválenou zradou.


9. Je nutné dodržovat pravidla: Všechna plavidla Kosmické Gildy (monopolní společnosti na kosmické lety) jsou neozbrojená. Nikdo nesmí zajmout a jinak poškodit loď Kosmické Gildy. Jakmile se tak stane, zástupci Kosmické Gildy sami určí trest pro viníka. Tento trest musí být schválen Landsraadem.


10. Je nutné dodržovat pravidla: Proces o propadnutí. Jeden z nejhorších soudních sporů, který je v rámci Impéria povolen. Obžalovaný (příslušník velkorodu) je zbaven všech práv na své léno (včetně rodových atomových zbraní) a vydán na milost a nemilost tribunálu hlav jiných velkorodů. Žádný jiný člen obžalovaného rodu nesmí být uvězněn ani podroben jiné právní proceduře. (Tento proces je používán velice málo).


11. Je nutné dodržovat pravidla: Aby se předešlo různým ilegálním letům ve vesmíru, byla založena monopolní společnost na vesmírné lety, Kosmická Gilda. Nikdo nesmí její monopol porušit. Možné jsou pouze speciální výjimky, které Kosmická Gilda povolí. Kosmická Gilda není pod kontrolou Padišáha Imperátora.


Pravidlo připojené k Velké Konvenci po objevení účinků melanže

12. Je nutné dodržovat pravidla: Planeta Arrakis (známá i pod jménem Duna), je jediný zdroj vzácné melanže ve vesmíru. Kosmická Gilda s pomocí melanže překonává obrovské vzdálenosti. Bez Kosmických letů by bylo lidstvo udržováno v izolaci na jednotlivých planetách, což by jistě vedlo k rozpadu Impéria. Proto byl ustanoven tento dodatek. Žádný velkorod na ní nesmí udržovat léno více jak 100 let. O udílení Arrakis velkorodům rozhoduje Padišáh Imperátor Známého Vesmíru a jeho rozhodnutí potvrzuje Nejvyšší rada Landsraadu. Imperátor má možnost volby, zda udělí vybranému velkorodu Arrakis jako pololéno (vyznačuje se přítomností imperiálních vyslanců) nebo jako plnohodnotné léno. Komentáře a vysvětlivky

V Impériu existuje „princip individuality“, vznešený, ale málokdy užívaný, podle něhož osoba, která poruší literu zákona v situaci extrémního ohrožení nebo nouze, může žádat o zvláštní zasedání příslušného soudu, před nímž vysvětlí své činy a objasnit jejich nezbytnost. Od tohoto principu se odvozuje řada právnických procedur, např. Přechodná porota, Slepý tribunál a Proces o propadnutí.

Psaný zákon Impéria se nedá změnit bez ohledu na to, který velkorod je u moci a který Imperátor sedí na trůně Zlatého lva. Dokumenty imperiální ústavy jsou platné po tisíce let. To ovšem neznamená, že každý režim je právně identický. Variace vznikají z drobných rozdílů ve výkladu a z mikroskopických skulinek, které se mohou tak zvětšit, že by jimi proletěl maxitrajler.

Velká Konvence byla podepsána Padišáhem Imperátorem Známého vesmíru, zástupci všech velkorodů zasedajících ve Federálním svazu Landsraadu a zástupci Kosmické Gildy.


Sestavil Kynes a Historik z obsahu Predohier k Dune a Kroniky Duny